ВолароМед Медицински център

Медицинско лечение в Израел от световна класа

Нефрология

Нефрологичните и отделенията по хипертензиология предоставят медицински грижи на пациенти, страдащи от бъбречни заболявания; водно-електролитни и алкално-киселинни нарушения , нарушения в минералния състав на костта; артериална хипертония; и грижи за пациенти с органна трансплантация.
В центъра на вниманието ни е диагнозата на паренхимните бъбречни заболявания и предоставянето на комплексни грижи за пациентите с първични и вторични бъбречни заболявания. Специален приоритет е извършването и интерпретирането на  диагностични бъбречни биопсии както на собствен бъбрек  така и на бъбречни алографти.

Националната Лаборатория по Костна Хистоморфометрия  работи с  високо усъвършенствана компютърна система, една от малкото лаборатории в света, с международна репутация за своите професионални постижения.

Клиничната активност

Остеопороза

В Центрове по остеопороза работят с много високо развити DEXA дензитометри, експериментални ултразвукови устройства и функционират  като  клиника за амбулаторни консултации.

Лаборатории за оценка на бъбречната функция

Това са отделения за допълнителна  диагностика , които извършват специални изследвания, включително  ниво на витамин D  в кръвта и неговите метаболити,  измерване на стойностите на алуминий  в кръвта ,три костни маркери и нивата на цикличен аденозинмонофосфат(АДМ).

Диализа

Провеждането диализата е основната грижа на клиниките по нефрология. Всяка болница извършва хемодиализа и амбулаторна перитонеална диализа (CAPD) Някои  такива центрове са независими и отговарят  на нуждите на  цялата страна, за граждани и за туристи.

Отделения за Бъбречна трансплантация

Те са специално учредени за пациенти, нуждаещи се от бъбречна трансплантация, като предоставят предварително оперативна оценка, а след трансплантацията следят състоянието на пациентите, които са получили бъбречни алографти в или извън Израел.

Кликики по Метаболитни Костни заболявания

Занимават  се с изследване и лечение на пациенти с всички видове метаболитни костни заболявания.

Изследователската дейност

Бъбречна физиология и патофизиология, включително:

Обмяна на калий
Гломерулотубулен  баланс при диабетна нефропатия.
Задържка  на течности
Тубулен транспорт на фосфати.
Пътища на сигнална трансдукция в костите: ефлукс  и навлизане на калций в костна култура.
Експериментално пресъздаване на бъбречно костна болест.
Уремична остеодистрофия.Терапевтични проучвания за костното засягане при пациенти на диализа.

Детски отделения

Деца от 1 – 18 години, преди и след бъбречна трансплантация, са лекувани от високо професионални специалисти от мултидисциплинарни екипи. Степента за успех на бъбречна трансплантация при деца е подобна на  отчетената от основните центрове в Европа и Съединените щати и вече възлиза на 93% за първата година